15.03.2023.

FBMTKC AF Projektu atlases padomes sēde, ievērojot interešu konfliktu, notikusi 4 daļās laika periodā no  23.01.2023.līdz 7.02.2023.

Par Padomes lēmumiem informēti visi pieteikumus iesniegušie pretendenti.

30.01.2023.

Starp FBMTKC un CFLA noslēgts līgums par projekta  īstenošanu- 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004.

09.01.2023.

17.-19. javārī attālināti (MS TEAMS) tiek plānota Projektu atlases padomes sēde, kurā tiks prezentētēti līdz 5. decembrim iesniegtie pieteikumi.

Ar pieteikto pētījumu kontaktpersonām sazināsimies e-pastā. Prezentācijas forma atrodama sadaļā “Veidlapas un metodika”

 

19.12.2022.

19.decembrī  FBMTKC padomes sēdē apstiprināta Pētniecības projektu pieteikumu standartforma un Projektu pieteikumu vērtēšanas kārtība.

Dokumenti pieejami sadaļā VEIDLAPAS UN METODIKA.

 

11.11.2022.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs”  uzsāk pētniecības projektu pieteikumu pieņemšanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijām

(Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004)

Pētniecības projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 5. decembris.

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas ietvaros pieejamais finansējums: EUR 2 850 320.00

Pētniecības projektu pieteikumus lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: gita@fbmtkc.lv.lv

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt e-pastu uz gita@fbmtkc.lv.lv vai zvanīt 29296629 (darba laikā).

Pētījumu uzsākšana ne ātrāk par 01.01.2023.

Iesniedzamie dokumenti (jāsaglabā esošie dokumentu nosaukumi papildinot tos ar uzņēmuma nosaukumu norādītajā vietā)

Veidlapas un papildus informāciju iestējams iegūt arī sadaļā  “Veidlapas un metodika”

 

12.09.2022.

Kompetences centrs ir iesniedzis projekta pieteikumu CFLA un EM. Gaidām uzaicinājumu noslēgt līgumu.

Potenciālos pētniecības projektu pieteicējus aicinām sekot informācijai mājaslapā un pieteikties jaunumu e-pastam, nosūtot savu e-pasta adresi uz gita@fbmtkc.lv

 

21.08.2022.

SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS”, saistībā ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKĻU VAKANCĒM

Pretendentu CV ar pieteikumu līdz 31.08.2022. lūgums sūtīt uz gita@fbmtkc.lv.

Prasības Pētniecības projektu atlases padomes locekļu pretendentiem:

Nozares komersantiem:
• Vismaz 5 gadu pieredze farmācijas, biomedicīnas vai medicīnas tehnoloģiju nozares uzņēmuma vadošajā amatā;
• Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Prasības zinātniskā virziena vadītājiem:
• Doktora grāds;
• Specializācija vienā no virzieniem:

  1. Farmācija, oriģinālzāles un pēcpatenta zāles, dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika;
  2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biotehnoloģija.
  • 10 gadu pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā;
    • Pieredze ne mazāk kā 5 zinātnisko projektu vadībā.

Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvji:
• Iegūts maģistra vai zinātņu doktora grāds;
• 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā.

Starpnozaru ekspertiem:
• 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā;
• Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Iepriekšēja pieredze Kompetences centru Pētniecības projektu atlases padomē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Par darbu SIA “ FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” Pētniecības projektu atlases padomē atalgojums nav paredzēts.

Pienākumi Pētniecības projektu atlases padomes locekļiem:
• Pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
• Pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;
• Pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;
• Lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
• Lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
• Uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;
• Uzraudzīt, lai tiktu sasniegti MK noteikumu Nr.418 no 05.07.2022 12. punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji;
• Ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;
• Pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
• Nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;
• Nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
• Nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;
• Pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
• Nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

 

12.08.2022.

Esam saņēmuši Ekonomikas ministrijas Uzaicinājumu iesniegt AF 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” slēgtās atlases kārtas projekta iesniegumu.

Tajā minētā pētniecības projekta VEIDLAPA IR ŠEIT!

Papildus informācija pieejama sazinoties e-pastā rasma@fbmtkc.lv; t.29144726  gita@fbmtkc.lv; t.29296629, 29330308.