08.04.2024

2024. gada 12.aprīlī notiks FBMTKC Projektu atlases padomes sēde, kurā tiks lemts par daļēju finansējuma atbrīvošanu divos pētījumos.  Atbrivotais finansējums radīs iespēju atvērt uzsaukumu jaunu pētījumu pieteikšanai (5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004)

Informācija sekos!

21.02.2024.

2024. gada 29.februārī tiek plānota  FBMTKC Projektu atlases padomes sēde, kurā plānots izvērtēt sešu jaunu pētniecības projektu pieteikumus, kas pretendē uz brīvo finasējumu   (5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004)

22.01.2024.

2024. gada 13.februārī tiek plānota  FBMTKC Projektu atlases padomes sēde, kurā plānots izvērtēt pētniecības projektu progresa pārskata rezultāti par periodu no 01.10.2023.līdz  31.12.2023.   (5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004)

13.12.2023.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs” aicina pieteikt pētniecības projektus  Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijām

(Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004)

Pētniecības projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2024. gada 30.janvāris.

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas ietvaros pieejamais finansējums: EUR 263771,86 EUR

Pētniecības projektu pieteikumus lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: gita(at)fbmtkc.lv. (Nepieciešamības gadījumā tos iespējams iesniegt arī birojā)

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt e-pastu uz gita(at)fbmtkc.lv vai zvanīt 29296629 (darba laikā).

Pētījumu uzsākšana ne ātrāk par 01.04.2024.

Iesniedzamie dokumenti (jāsaglabā esošie dokumentu nosaukumi, papildinot tos ar uzņēmuma nosaukumu norādītajā vietā)

Veidlapas un papildus informāciju iespējams iegūt arī sadaļā  “Veidlapas un metodika”

05.12.2023.

(5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004)

Kompetences centrs iesniedzis CFLA datus par  1.starpposma rezultātiem periodā 01.04.2023 – 30.09.2023.  Uz to attiecināmie izdevumi  EUR 740 410.57

27.10.2023.

2023. gada 8. novembrī notiks FBMTKC Projektu atlases padomes sēde, kurā plānots izvērtēt pirmā pētniecības projektu īstenošanas pusgada  rezultāti. (5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004)

22.09.2023.

2023. gada 22.septembrī starp CFLA un FBMTKC  ir noslēgti līguma 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 grozījumi Nr.2.  Ar LG2 apstiprināti pētījumi Nr. 6, 7., 8 un 16.  Sīkāku informāciju skatīt sadaļā “Pētījumi”.

18.09.2023.

2023. gada 07.septembrī starp CFLA un FBMTKC  ir noslēgti līguma 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 grozījumi Nr. 1, kuros īstenošanai apstiprināti astoņi pētniecības projekti. Sīkāku informāciju skatīt sadaļā “Pētījumi”.

28.08.2023.

2023. gada augustā FBMTKC Projektu atlases Padome  ir veikusi pārvērtēšanu projekta  5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004 pieteikumiem. Rezultāti iesniegti CFLA.

05.06.2023.

(ziņa papildināta 14.06.2023. ar pieteikšanās termiņa pagarinājumu)

SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS”, saistībā ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” PAPILDUS  IZSLUDINA  ATKLĀTU KONKURSU UZ PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKĻU VAKANCĒM

Elektroniski parakstītu pretendentu CV ar pieteikumu līdz 14.06.2023. (ieskaitot) lūgums sūtīt uz  epasta adresēm – gita@fbmtkc.lv un info@fbmtkc.lv

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ TIEK PAGARINĀTS LĪDZ 21.06.2023.(ieskaitot)

Prasības Pētniecības projektu atlases padomes locekļu pretendentiem:

Nozares komersantiem:
• Vismaz 5 gadu pieredze farmācijas, biomedicīnas vai medicīnas tehnoloģiju nozares uzņēmuma vadošajā amatā;
• Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Prasības zinātniskā virziena vadītājiem:
• Doktora grāds;
• Specializācija vienā no virzieniem:

  1. Farmācija, oriģinālzāles un pēcpatenta zāles, dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika;
  2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biotehnoloģija.
  • 10 gadu pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā;
    • Pieredze ne mazāk kā 5 zinātnisko projektu vadībā.

Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvji:
• Iegūts maģistra vai zinātņu doktora grāds;
• 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā.

Starpnozaru ekspertiem:
• 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā;
• Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Iepriekšēja pieredze Kompetences centru Pētniecības projektu atlases padomē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Par darbu SIA “ FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” Pētniecības projektu atlases padomē atalgojums nav paredzēts.

Pienākumi Pētniecības projektu atlases padomes locekļiem:
• Pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
• Pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;
• Pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;
• Lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
• Lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
• Uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;
• Uzraudzīt, lai tiktu sasniegti MK noteikumu Nr.418 no 05.07.2022 12. punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji;
• Ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;
• Pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
• Nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;
• Nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
• Nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;
• Pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
• Nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

10.05.2023.

Kompetences centrs 31.03.2023. ir iesniedzis CFLA līguma grozījumus (LG1) . Šobrīd sniedzam visu pieprasīto papildus informāciju to apstiprināšanai.

Par lēmumiem projektu īstenotājus informēsim nekavējoši pēc dokumentu saņemšanas no CFLA.

13.04.2023.

Par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna programmu ieviešanas apzinātu kavēšanu uzņēmumu atbalstam inovācijām un digitalizācijai

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, LETERA un citas eksportējošo nozaru asociācijas ir iesniegušanas kopīgi sagatavotu vēstuli Ministru prezidentam, ekonomikas un finanšu ministriem, informējot par Latvijas atveseļošanas un noturības plāna (turpmāk – ANM) programmu ieviešanas apzinātu kavēšanu un aicinot nekavējoties rīkoties esošās situācijas novēršanai.

Vēstulē ir norādīts, ka pēc sarunām ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (turpmāk – CFLA) vadību par ANM programmu ieviešanu ir secināts, ka CFLA vadībai pilnībā trūkst izpratnes par inovāciju atbalsta programmu vadīšanu, kā arī tika gūta pārliecība, ka ANM plānā iekļautās ekonomikas transformācijas un produktivitātes reformas, digitālās transformācijas programmas netiks ieviestas plānotajos termiņos un tā rezultātā uzņēmējiem nebūs iespējams apgūt plānotās investīcijas, kā arī Latvijas konkurētspējas atpalicība no citām reģiona valstīm turpinās pieaugt.

Pašreizējā CFLA sadarbība ar uzņēmējiem nav veiksmīga. Šobrīd uzsāktās inovāciju atbalsta programmas ieviešana ir apturēta CFLA patvaļīgu Ministru kabineta noteikumu interpretācijas rezultātā, bet neviena no digitālās transformācijas atbalsta programmām uzņēmumiem nav pat uzsākta.

Ņemot vērā, ka 2021. gada 7. septembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 621 nosaka, ka Finanšu ministrija (turpmāk – FM) un CFLA nodrošina ANM plāna īstenošanu un uzraudzību, aicinām risināt radušos situāciju nekavējoties, jo jau šobrīd ir konstatēta virkne normatīvo aktu patvaļīgas interpretācijas CFLA darbībā. Nerisinot esošo situāciju, pastāv augsti riski nesasniegt galveno ANM mērķi: Latvijai nodrošināt ekonomikas atlabšanu, veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un ekonomikas digitālo transformāciju, intensīvi investēt inovācijās un pētniecībā. Bez šīm investīcijām Latvijas industriālā transformācija ir tikai tukši lozungi. Solījumi bez funkcionējošām atbalsta programmām grauj jau tā zemo valsts pārvaldes reputāciju.

Vēstuli parakstījušās organizācijas uzskata, ka ar esošo CFLA vadību veiksmīgi ieviest atbalsta programmas nav iespējams, un ir nepieciešama CFLA un FM atbildīgo amatpersonu nekavējoša nomaiņa. Nepieciešams nodalīt ES fondu ieviešanas konsultāciju, atbalsta un vadības funkcijas no projektu un programmu kontroles un audita funkcijām, nodalot kontroli un auditu no CFLA un FM atsevišķā institūcijā.

Vēstuli parakstījušas:

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, LETERA, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Kokrūpniecības federācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija, Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija.

15.03.2023.

FBMTKC AF periodam sākotnēji iesniegti pētniecības projektu pieteikumi:

ID Uzņēmums Pieteikums
1 SIA Northern Synthesis Tīras tiourīnvielas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde
2 SIA Rāmkalni Nordeco
AS SISTĒMU INOVĀCIJAS
SIA Kamri
Pilna funkcionāla sporta uztura ražošanas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā
3 SIA CLARIWELL Jauna migrēnas produkta izstrāde un tā pielietošanas izpēte noteiktām pacientu grupām
4 SIA Felici un
AS BIOLAT
Uzturvielu un bioloģiski aktīvo vielu integrācija funkcionālos pārtikas produktos ar mērķi risināt ādas un saistaudu reģenerācijas un zarnu mikrobioma uzturēšanas izaicinājumus
5 AS MADARA Cosmetics Dabīgo alternatīvu saturošu kosmētisko līdzekļu izstrāde retinola un niacinamīda produktiem, noturīgas dabīgās tušas izstrāde un ražošanas tehnoloģiju izstrāde.
6 AS Grindeks Patentbrīvo zāļu bioekvivalences pētījumi
7 AS Grindeks Jaunu gatavo kombinēto un monoproduktu sirds un asinsvadu sistēmas slimības grupas zāļu formu izstrāde
8 AS Grindeks Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde un tehnoloģijas aprobācija glaukomas ārstēšanai
9 SIA  Laboveritas
SIA  Centrālā laboratorija
Optiski elektroniska iekārta PĶR reakcijas mērīšanai, datu apstrādei un reģistrācijai.
10 SIA  CLARIWELL Jaunas produktu līnijas izstrāde menopauzes simptomu mazināšanai
11 SIA ACCESS AV
SIA APPLY
Uz neironu tīkla balstīta akūta išēmiska insulta radioloģisko pazīmju detekcijas prototipa precizitātes ietekmējošo faktoru izpēte un pilnveidošana. Esošā prototipa papildināšana, pielietojot neironu tīklu, ar jaunu diagnozi – intrakraniāla hematoma
12 SIA  Evolutionware
SIA  KleinTech Services
Telemedicīnas risinājums tiešsaistes konsultācijām un pacientu situācijas izvērtēšanas algoritmiem
13 SIA Silvanols Uz dabas vielu bāzes veidotas hiperholesterinēmijas profilakses uztura bagātinātaja izstrāde, kā arī produkta kvalitātes, drošības un efektivitātes pētījumi
14 AS Olainfarm Pētījumi jaunu produktu izstrādei
15 AS  SISTĒMU INOVĀCIJAS No slēgtā bioreaktorā kultivētām mikroaļģēm iegūtu Omega-3 taukskābju ekstrakcija un bagātināšana
16 SIA  Longenesis
SIA  Medon
Digitālā rīka izstrāde savlaicīgai un personalizētai pacientu kardiovaskulāro saslimšanas risku faktoru identifikācijai un mazināšanai
17 SIA Baltline Globe
SIA Labrains
SIA Fortemed
Ārstniecisko rekomendāciju izveide psoriāzes slimnieku ikdienas ādas kopšanai, ar dabiskas izcelsmes, kosmētikā iekapsulētām aktīvajām vielām metālorganisko savienojumu kompleksos, un tās ražošanas tehnoloģijas izstrāde.
18 SIA Labrains
SIA Mellivora
SIA Fortemed
Hidrogēlu izstrāde, izmantojot biotehnoloģiski iegūtus biopolimērus vai to sistēmas, un to izmantošana aktīvo vielu piegādāšanai epidermas dziļākajā slānī.
19 SIA Pharmidea Sugamadeksa sterilās injekciju šķidrās zāļu formas tehnoloģijas izstrāde
20 SIA Pharmidea Deksmedetomidīna sterilo injekciju šķidrās zāļu formas tehnoloģijas izstrāde ražošanai ampulās
21 SIA Conelum
SIA Latvia MGI Tech
“EloBOTS” – robotizēta kvantitatīvas mikrobioloģiskās diagnostikas paraugu sagatavošanas iekārta.

15.03.2023.

FBMTKC AF Projektu atlases padomes sēde, ievērojot interešu konfliktu, notikusi 4 daļās laika periodā no  23.01.2023.līdz 7.02.2023.

Par Padomes lēmumiem informēti visi pieteikumus iesniegušie pretendenti.

30.01.2023.

Starp FBMTKC un CFLA noslēgts līgums par projekta  īstenošanu- 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004.

09.01.2023.

Janvārī attālināti (MS TEAMS) tiek plānota Projektu atlases padomes sēde, kurā tiks prezentētēti līdz 5. decembrim iesniegtie pieteikumi.

Ar pieteikto pētījumu kontaktpersonām sazināsimies e-pastā. Prezentācijas forma atrodama sadaļā “Veidlapas un metodika”

19.12.2022.

19.decembrī  FBMTKC padomes sēdē apstiprināta Pētniecības projektu pieteikumu standartforma un Projektu pieteikumu vērtēšanas kārtība.

Dokumenti pieejami sadaļā VEIDLAPAS UN METODIKA.

 

11.11.2022.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju kompetences centrs”  uzsāk pētniecības projektu pieteikumu pieņemšanu Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijām

(Projekta Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/004)

Pētniecības projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2022. gada 5. decembris.

Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas ietvaros pieejamais finansējums: EUR 2 850 320.00

Pētniecības projektu pieteikumus lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: gita@fbmtkc.lv.lv

Jautājumu gadījumā lūgums rakstīt e-pastu uz gita@fbmtkc.lv.lv vai zvanīt 29296629 (darba laikā).

Pētījumu uzsākšana ne ātrāk par 01.01.2023.

Iesniedzamie dokumenti (jāsaglabā esošie dokumentu nosaukumi papildinot tos ar uzņēmuma nosaukumu norādītajā vietā)

Veidlapas un papildus informāciju iestējams iegūt arī sadaļā  “Veidlapas un metodika”

 

12.09.2022.

Kompetences centrs ir iesniedzis projekta pieteikumu CFLA un EM. Gaidām uzaicinājumu noslēgt līgumu.

Potenciālos pētniecības projektu pieteicējus aicinām sekot informācijai mājaslapā un pieteikties jaunumu e-pastam, nosūtot savu e-pasta adresi uz gita@fbmtkc.lv

 

21.08.2022.

SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS”, saistībā ar apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumi Nr. 418 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumi kompetences centru ietvaros” IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ PROJEKTU ATLASES PADOMES LOCEKĻU VAKANCĒM

Pretendentu CV ar pieteikumu līdz 31.08.2022. lūgums sūtīt uz gita@fbmtkc.lv.

Prasības Pētniecības projektu atlases padomes locekļu pretendentiem:

Nozares komersantiem:
• Vismaz 5 gadu pieredze farmācijas, biomedicīnas vai medicīnas tehnoloģiju nozares uzņēmuma vadošajā amatā;
• Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Prasības zinātniskā virziena vadītājiem:
• Doktora grāds;
• Specializācija vienā no virzieniem:

  1. Farmācija, oriģinālzāles un pēcpatenta zāles, dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika;
  2. Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biotehnoloģija.
  • 10 gadu pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā;
    • Pieredze ne mazāk kā 5 zinātnisko projektu vadībā.

Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvji:
• Iegūts maģistra vai zinātņu doktora grāds;
• 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā.

Starpnozaru ekspertiem:
• 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā;
• Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

Iepriekšēja pieredze Kompetences centru Pētniecības projektu atlases padomē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Par darbu SIA “ FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” Pētniecības projektu atlases padomē atalgojums nav paredzēts.

Pienākumi Pētniecības projektu atlases padomes locekļiem:
• Pārliecināties, ka pētniecības projektā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto investīciju lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
• Pārliecināties, ka ir norādīta pētniecības projekta atbilstība definētajai kompetences centra attīstības stratēģijai;
• Pārliecināties, ka pētniecības projektā definētie rādītāji ir sasniedzami noteiktajā laikā;
• Lemt par eksperta iesaisti pētniecības projekta vērtēšanā;
• Lemt par pētniecības projekta pieteikuma apstiprināšanu vai noraidīšanu;
• Uzraudzīt, lai pētniecības projektos tiktu izpildīti noteiktie starpposmu un gala rezultātu rādītāji;
• Uzraudzīt, lai tiktu sasniegti MK noteikumu Nr.418 no 05.07.2022 12. punktā minētie kompetences centra darbības rādītāji;
• Ja nepieciešams, iesaistīt ekspertus pirms pētniecības projekta noslēguma maksājuma iesniegšanas aģentūrā, lai gūtu pārliecību, ka veiktie ieguldījumi ir bijuši lietderīgi un pamatoti pētniecības projekta rezultātu sasniegšanā;
• Pārliecināties par dubultā finansējuma riska, interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā, nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem pētniecības projektu pieteicējiem;
• Nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un caurspīdīgumu;
• Nodrošināt, ka pētniecības projektu izvērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
• Nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautā darbība ir nebūtiska vai tai ir neesoša paredzamā ietekme uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 2. panta 6. punktu;
• Pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai un šī saistība ir skaidri saprotama un pierādāma, kā arī pētniecības projekta izdevumi veikti, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principu;
• Nodrošināt, ka tiek aizpildīts eksperta individuālais vērtējums par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms vērtējuma parakstot apliecinājumu par interešu konflikta neesību. Vērtējums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu atlases padomē.

 

12.08.2022.

Esam saņēmuši Ekonomikas ministrijas Uzaicinājumu iesniegt AF 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai” slēgtās atlases kārtas projekta iesniegumu.

Tajā minētā pētniecības projekta VEIDLAPA IR ŠEIT!

Papildus informācija pieejama sazinoties e-pastā rasma@fbmtkc.lv; t.29144726  gita@fbmtkc.lv; t.29296629, 29330308.

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.