14.06.2024.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”, saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” īstenošanas noteikumi” aicina iesniegt pētniecības projektu pieteikumus Biomedicīnas, medicīnas tehnoloģiju, farmācijas jomā, vai kādā no tās apakšvirzieniem:

 • Biofarmācija, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biotehnoloģija – diagnostiskās, ārstēšanas, telemedicīnas un mākslīgā intelekta pielietošanas medicīnas tehnoloģiju pētniecība un izstrāde, tai skaitā pētot šūnu un gēnu aktivācijas procesus jaunu medicīnisko produktu izstrādei, esošu zāļu pētniecība izmantojot biotehnoloģijas metodes,
 • Farmācija (oriģinālzāles un patentbrīvās zāles), dabas vielu zāles, organiskā ķīmija, kosmētika – aktīvo farmaceitisko vielu izpēte, jaunu oriģinālu zāļu piegādes tehnoloģiju izstrāde, jaunu patentbrīvo medikamentu izstrāde, jaunu uztura bagātinātāju un kosmētikas produktu izstrāde, pielietojot Ziemeļeiropas augu aktīvo vielu ekstraktus un to biotehnoloģiskas (fermentācijas) modificēšanas tehnoloģijas, atbilstoši funkcionālās kosmētikas nozares tendencēm dažādos pasaules reģionos.

 

PIEEJAMAIS AF FINANSĒJUMS – 2 949 577.78 EUR

Finansējums paredzēts komersantu digitālajai transformācijai, tai skaitā mūsdienīgu automatizācijas, robotizācijas un darba kontroles rīku ieviešanai ražotnē, piesaistot privāto līdzfinansējumu inovāciju ieviešanā.

 

VĒLAMIE NOSACĪJUMI:

Pētniecības projekta uzsākšana no 01.10.2024

Pētniecības projektu īstenošanas laiks: līdz 31.10.2027

Pētniecības projekta pieteicējam 25% atbalsta finansējuma ir paredzēts eksperimentālai izstrādei.

Pētniecības projekta tāmēs, paredzot aktivitātes, ieteicams tās sadalīt apakšaktivitātēs, kur katra nav garāka par 3 mēnešiem.

Maksimālais atbalsts vienai saistīto personu grupai nepārsniedz 1 milj. EUR.

 

SVARĪGI!

Pētniecības projekta iesniedzējam jānodrošina VID nodokļu parāda neesamība uz  Projektu atlases padomes sēdes datumu (datums tiks precizēts) un līdz brīdim, kad pētniecības projekts tiks apstiprināts CFLA.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Pētniecības projekta apraksta veidlapa;

2) Pētniecības projekta tāme un aktivitāšu grafika;

3) pēdējo 3 noslēgto gadu pārskati;

4) MVK deklarācija (gatavo arī lielie uņēmumi, jo pēc tās tiek noteikts ne tikai uzņēmuma statuss, bet GNU statuss, kur tiek ņemti vērā visi saistītie uzņēmumi, kā arī interešu konflikta neesamība ar projektu vērtēšanas komisiju);

5) citi dokumenti, ja attiecas.

Veidlapu lejupielādes pieejamas šeit!

Pētniecības projektu pieteikumi Atveseļošanas fonda finansējuma  saņemšanai iesniedzami SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”, nosūtot elektroniski parakstītu projekta pieteikuma dokumentu kopumu uz e-pastu info(at)fbmtkc.lv līdz 31.07.2024. E-pastā jānorāda atsauce uz programmas numuru (2.2.1.3.i.).

Papildus informācijai: KC darbības plāns  un Pētniecības projektu vērtēšanas kritēriji pieejami šeit.

Saziņai lūdzam rakstīt uz rasma(at) fbmtkc.lv vai gita(at)fbmtkc.lv, vai zvanīt uz 29296629 (darba laikā).

Saite uz MK noteikumiem  Nr.34 (09.01.2024.): šeit

 

14.06.2024.

SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs”, saistībā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 32 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1. reformu un investīciju virziena “Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A” 5.1.1.r. reformas “Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija” 5.1.1.2.i. investīcijas “Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai” otrās kārtas īstenošanas noteikumi”, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 33 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t. sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.2. pasākuma “Inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrāde” īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 34 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.3.i. investīcijas “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā” īstenošanas noteikumi”

 

IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU UZ PĒTNIECĪBAS PROJEKTU VĒRTĒŠANAS KOMISIJAS LOCEKĻU VAKANCĒM.

 

Prasības Pētniecības projektu vērtēšanas komisijas locekļu pretendentiem:

 

Nozares komersantiem:

 • Vismaz 5 gadu pieredze farmācijas, biomedicīnas vai medicīnas tehnoloģiju nozares uzņēmuma vadošajā amatā;
  • Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

 

Prasības zinātniskā virziena vadītājiem:

 • Doktora grāds;
  • Specializācija vienā no virzieniem:
 1. Biofarmācija, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biotehnoloģija,
 2. Farmācija (oriģinālzāles un patentbrīvās zāles), dabas vielu zāles, organiskā ķīmija, kosmētika.
 • 10 gadu pieredze akadēmiskajā un zinātniskajā darbā;
  • Pieredze ne mazāk kā 5 zinātnisko projektu vadībā.

 

Pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizāciju pārstāvji:

 • Iegūts maģistra vai zinātņu doktora grāds;
  • 5 gadu pieredze akadēmiskajā darbā.

 

Starpnozaru ekspertiem:

 • 5 gadu pieredze citu nozaru kompetences centru, klasteru vai asociāciju vadībā;
  • Doktora grāda ieguvējam vai doktarantūras studentam tiks dota priekšrocība.

 

Par darbu SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” Pētniecības projektu vērtēšanas komisijā atalgojums nav paredzēts.

 

Pieteikumus, elektroniski parakstīta CV formā, lūdzam sūtīt uz info@fbmtkc.lv līdz 31.07.2024.

 

Pētniecības projektu vērtēšanas komisijai ir šādi uzdevumi:

 • pārliecināties, ka pētniecības projekta iesniegumā ir norādīta un analizēta veicamo vai jau veikto ieguldījumu lietderība un pamatotība, kā arī komercializācijas potenciāls;
 • pārliecināties, ka pētniecības projekta iesniegumā ir norādīta pētniecības projekta atbilstība projekta darbības plānam, ņemot vērā viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijā noteiktos virzienus un mērķus;
 • vērtēt pētniecības projekta iesniegumu un starpposma un gala noslēguma pārskatus, balsojot par to apstiprināšanu vai noraidīšanu;
 • uzraudzīt, lai tiktu sasniegti pētniecības projektā minētie darbības rādītāji;
 • pārliecināties, ka finansējuma saņēmējs ir veicis atbilstošu priekšizvērtējumu par interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas riska un dubultā finansējuma neesību pētniecības projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas procesā, veicot nepieciešamās darbības to novēršanā un labošanā un nodrošinot objektivitāti un vienlīdzīgu pieeju visiem sadarbības partneriem;
 • nodrošināt pētniecības projektu izvērtēšanas dokumentēšanu un vērtēšanas procesa caurspīdīgumu;
 • nodrošināt, ka pētniecības projektu vērtēšanas procesā tiek ievērota dzimumu līdztiesība un vienlīdzīgu iespēju princips;
 • nodrošināt principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošanu pētniecības projektu apstiprināšanā, lai iekļautajai darbībai ir nebūtiska ietekme vai nav paredzamas ietekmes uz visiem vides mērķiem, vērtējot gan tiešās, gan primārās netiešās sekas visā aprites ciklā saskaņā ar regulas 2021/241 2. panta 6. punktu;
 • pamatojoties uz finansējuma saņēmēja veikto izmaksu izvērtējumu, pārliecināties, ka sadarbības partnera pētniecības projekta izdevumi ir nepieciešami pētījuma rezultātu sasniegšanai;
 • aizpildīt individuālo vērtējumu par pētniecības projektu atbilstību noteiktajiem kritērijiem, pirms pētniecības projektu vērtēšanas komisijas sēdes un starpposma un gala nodevumu vērtēšanas parakstot MK noteikumu Nr.32, 33 vai 34 4. pielikumā ietverto objektivitātes, konfidencialitātes un interešu konflikta neesības apliecinājumu. Apliecinājums jāsniedz visiem, kuri ar balsstiesībām piedalās pētniecības projektu vērtēšanas komisijas darbībā;
 • sniegt priekšlikumus viedās specializācijas ilgtermiņa stratēģijas pilnveidošanai un darbības plāna precizēšanai;
 • ieteikt finansējuma saņēmējam iesaistīt ārējo ekspertu pētniecības projektu un gala noslēguma pārskatu vērtēšanā, ja nepieciešams.
lvLatvian